Vedtægter

Vedtægter for Foreningernes Styrketræning

Navn, hjemsted og formål

§ 1
1.1 Foreningens navn er ”Foreningernes Styrketræning”

§ 2
2.1 Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§ 3
3.1 ”Foreningernes Styrketræning” har som formål at give medlemsforeningerne mulighed for, at deres medlemmer kan kvalificere deres træning ved at bruge styrketræning som et supplement.

Medlemmer

§ 4
4.1 Idrætsforeninger der er medlem af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe kan efter bestyrelsens beslutning optages som medlem af Foreningernes Styrketræning.

4.2 Anmodning om optagelse som medlem skal sendes skriftligt til foreningens bestyrelse. Indmeldelsen skal være underskrevet af foreningens tegningsberettigede personer.

4.3 Udmeldelse skal sendes skriftligt til foreningens bestyrelse. Udmeldelse kan kun ske med et ½ års varsel til udgangen af et kalenderår.

Indskud

§ 5
5.1 Medlemmerne bidrager med et indskud, der svarer til prisvurderet inventar/materiel og/eller kontante midler efter det fastlagte niveau, som bliver besluttet på generalforsamlingen.

Kontingent

§ 6
6.1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet fastsættes ud fra den på generalforsamlingen fastsatte fordelingsnøgle.

6.2. Eventuelle ønsker om reduktion i anvendelsen af lokalet i indeværende budgetår ændrer ikke i det fastlagte kontingent.
Dog kan bestyrelsen – på baggrund af en konkret vurdering – acceptere en udvidelse af anvendelsen – mod en tilsvarende betaling af det fastlagte kontingent.

6.3. Kontingentet skal indbetales til foreningens bankkonto senest 1. juni (første gang dog 1. oktober 2013).
Ved kontingentrestance skal medlemmet modtage én rykker med angivelse af seneste betalingsfrist.
Undlades indbetaling derefter skal bestyrelsen udelukke medlemmet, indtil den manglende fulde indbetaling har fundet sted.
Skyldigt kontingent modregnes i det indbetalte depositum.

Generalforsamling

§ 7
7.1 Generalforsamlingen er foreningens bestemmende myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse og det reviderede regnskab fremsendes skriftligt med mindst 4 ugers varsel til hvert enkelt medlem.

7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det næste foreningsår
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

7.4 Forslag, som et medlem ønsker behandlet på en generalforsamling, skal formuleres skriftligt og være foreningens bestyrelse i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis mere end 50% af bestyrelsen ønsker det.
Hvis 2/3 af medlemmerne kræver en ekstraordinær generalforsamling og skriftligt begrunder dette, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
De medlemmer, der indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, har mødepligt.
Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftligt med mindst syv (7) dages varsel til hvert enkelt medlem.

7.6 På generalforsamlinger har alle medlemmer én (1) stemme – herudover tildeles en (1) stemme pr kr. 5.000 i kontingentbetaling.

7.7 Beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Vedtægter

§ 8
8.1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og kun, hvis det fremgår af generalforsamlingens indkaldelse, at der vil blive fremsat forslag herom.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes skriftligt til samtlige medlemmer senest syv (7) dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.2 For ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal blandt de fremmødtes afgivne stemmer.

Bestyrelse

§ 9
9.1 Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på syv (7) medlemmer, bestående af to (2) repræsentanter fra FIG, hvoraf den ene vælges som formand og fem (5) repræsentanter fra medlemsforeningerne. Formanden og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal – øvrige vælges i lige årstal.
På generalforsamlingen vælges hvert år tre (3) suppleanter, hvoraf mindst en (1) skal være fra FIG.
Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, som skal vælges blandt foreningsrepræsentanterne.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder mindst fire (4) møder årligt.

9.3 Der sker ingen aflønning for bestyrelsesarbejde.

Foreningens drift

§ 10
10.1 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe er ansvarlig for den daglige drift af foreningen, og varetager foreningens administrative opgaver.
Regnskab og revision

§ 11
11.1 Foreningens regnskaber revideres af en (eller flere) på generalforsamlingen valgt(e) revisor(er).
Revisor(er) vælges for et år.

§ 12
12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Tegningsret

§ 13
13.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.

Foreningens opløsning

§14
14.1 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af medlemmer beslutter dette på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor dette har fremgået af dagsordenen.
14.2. Opløses foreningen tilfalder evt. formue og inventar/materialer FIG til idrætslige formål efter indfrielse af alle fordringer – herunder deposita.

—o0o—

Foreningens vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 27. august 2013